Barnskydd

Anmälningsskyldighet

Personal inom social- och hälsovård, skolpersonal, polisväsendet och församling har skyldighet att anmäla då ett barn upplevs vara i behov av barnskydd.
Även andra såsom föräldrar, barnet själv, släktingar, vänner och grannar som märker att barnet inte har det bra kan ta kontakt med socialkansliet.
Om du känner dig tveksam till att göra en anmälan är du välkommen att rådgöra med våra socialarbetare utan att namnge familjen.

Utredning

Socialkansliets personal är skyldig att utreda varje barnskyddsanmälan. Barnets bästa ska alltid prioriteras och barnet har rätt att komma till tals.

Stödåtgärder

Då ett barn, en ungdom eller familj behöver stöd erbjuds följande öppenvårdsåtgärder:

  • stödsamtal med socialarbetare, fältarbetare, rekommendation till en BUP-kontakt.
  • rådgivning och utredning
  • stödperson eller stödfamilj
  • ekonomiskt stöd
  • stödboende i t.ex. ett familjehem
  • anpassade åtgärder efter familjens behov, t.ex. rekommendation om en kontakt till A-kliniken eller Folkhälsans familjerådgivning.

 

Socialkansliets personal har ett nära samarbete med barnomsorgen och skolor, rådgivningsbyrån, barn- och ungdomspsykiatrin och med polisen. Målet med samarbetet är att tidigt få kontakt med barn som behöver hjälp och att kunna erbjuda barn och familjer kvalificerat och tillräckligt stöd.

 

Tystnadsplikt

Alla uppgifter som socialarbetarna på socialkansliet får omfattas av lagstadgad tystnadsplikt.
Socialkansliets personal har rätt att få uppgifter från andra myndigheter då ett barn utreds. Alla uppgifter journalförs.

 

Omhändertagande av barn.

I svåra och akuta situationer där det finns risk för att barn eller ungdomar skadas kan barnet eller ungdomen omhändertas. Barnskyddslagen säger däremot att ett eventuellt omhändertagande får ske först efter att flera andra åtgärder prövats inom öppenvården och visat sig vara otillräckliga.

 

Ändringar och rättelser

Man kan söka rättelse hos invånarnämnden i beslut som fattas av tjänsteinnehavaren inom 14 dagar efter delgivningen. Besvär över nämndens beslut anförs hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar efter delgivningen.

 

Socialchef tel. 018-431530 (vardagar kl.9-10)

Site by Strax Online, Powered by Lemon