Faderskapserkännanden

Om ett barns föräldrar inte är gifta med varandra då barnet  föds måste  faderskapet fastställas. Från den 1.1.2016 har vi en ny Faderskapslag (FFS 11/2015) i Finland som innebär bl.a. att exempelvis sambopar redan på mödrarådgivningen, då man väntar barn, kan gör både erkännande av faderskap och skriva avtal om gemensam vårdnad.

I och med den nya faderskapslagen så är det i huvudsak endast i de oklara fallen som barnatillsyningsmannen gör en fadeskapsutredning.

Vart vänder du dig och hur går det till?

 • Fråga i första hand på mödrarådgivningen om du och din partner kan göra faderskapserkännande och avtal om gemensam vårdnad vid era besök där innan barnets födelse.
 • I andra hand kan erkännandet göras hos barnatillsyningsmannen också före barnets födelse, men då behöver du visa upp ett intyg över graviditeten.
 • Har ni gjort erkännandet och vårdnadsavtalet vid rådgivningen behöver ni inte dessutom besöka barnatillsyningsmannen.
 • Då ni gjort det här redan vid mödrarådgivningen så skickas sedan hand- lingarna till kommunens barnatillsysningsman som sedan inväntar barnets födelse.
 • Magistraten meddelar sedan barantillsyningsmannen om barnets födelse
 • Efter att 30 dagar gått från barnets födelse gör sedan barnatillsysnings- mannen upp ett protokoll på utredningen som sedan lämnas till magis-traten som fastställer faderskapet. Under dessa 30 dagar kan erkännan- det fortfarande återkallas eller bestridas.
 • Görs ett återkallande eller bestridande så är nästa steg att barnatill-syningsmannen påbörjar en faderskapsutredning.
 • Då domaren vid magistraten har fastställt faderskapet så meddelas detta till föräldrarna och till barnatillsyningsmannnen.
 • Därefter kan barnatillsyningsmannen fastställa vårdnadsavtalet som sedan skickas till föräldrarna och tillmagistraten för registrering.

OBS! Då  mödrarådgivningen vid Ålands hälso- och sjukvård ännu inte kommit igång med servicen enligt den nya faderskapslagen  kommer  barnatillsyningsmannen ännu en tidatt fortsätta med att skicka en kallelse till modern för att inleda faderskapsutredningen efter att  befolkningsregistretl meddelat om barnets födelse. Om  ni inte i kontakten med mödrarådgivningen fått göra faderskapserkännandet och vårdnadsavtalet på förhand får får ni i stället boka en tid hos barnatillsyningsmannen för att göra erkännandet och vårdnadsavtalet i efterhand.Innan ÅHS påbörjat denna servicevid mödrarådgivningarna kan ni också kontakta barnatillsyningsmannen för att erkänna faderskapet före barnets födelse, vilket rekommenderas eftersom det är en mer omfattande process att göra godkännandet i efterhand. Till besöket medtasn identifikationshandlingar för båda föräldrar samt intyg över graviditeten.

 

Rättsliga betydelsen av faderskap-serkännandet

Då faderskapet fastställts och släktskapsförhållandent har fastställts mellan barnet och fadern och mellan barnet och släktingarna på faderns sida har barnet på basen av detta rätt:

 • till faderns släktnamn
 • att erhålla underhåll av fadern
 • att ärva fadern och släktingarna på faderns sida ( arvsrätten är ömsesidig, Ärvdabalken)
 • att träffa sin fader
 • till pensions- och försäkringsförmåner, om fadern dör när barnet är minderårigt.

När fastställs faderskapet i dom- stol?

Ett minderårigt barn kan via barnatillsyningsmannen föra talan om fastställande av faderskapet till tingsrätten och likaså kan en man som anser sig vara far till barnet ha rätt att väcka talan om fastställeslse av faderskapet. Se fader-skapslagen §§ 29-32.

Läs mer

Klicka här för information från Justitieministeriet.

Mer information hittar ni också här.

 

 

Kontakt

Socialchef
Paulina Eklund
tfn 018-431 530
paulina.eklund[a]finstrom.ax
Telefontid 9.00–10.00

Site by Strax Online, Powered by Lemon