Vårdnad och umgängesrätt samt underhåll

Vårdnadshavarens uppgift är att trygga barnets utveckling och välfärd. Bestämmelser om detta ingår i lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt. Syftet med bestämmelserna är att trygga barnets möjligheter att få en positiv och nära kontakt med båda föräldrar. Om ni som föräldrar är gifta med varandra är ni båda vårdnadshavare och uppfostrare.

Om ni inte är gifta när ert barn föds är mamman ensam vårdnadshavare och då kan ett skriftligt avtal göras om gemensam vårdnad eller att vårdnaden anförtros åt den ena parten.

Om era familjeförhållanden ändras, t.ex. i samband med skilsmässa, är det bra om ni kan komma överens om ett avtal om vårdnaden, boendet och umgängesrätten för barnet. Lagen ger möjligheter att på ett smidigt sätt överenskomma om

  • vårdnaden om barnet
  • hur boendet för barnet skall ordnas  
  • umgänget med den förälder hos vilken barnet inte bor

Barnatillsyningsmannen ger råd och stöd i ärenden som gäller vårdnad och umgängesrätt, samt fastställer avtalen. Det är till barnets bästa att föräldrar om möjligt strävar till en gemensam överenskommelse kring barnen. Om föräldrarna inte kan komma överens om avtalets innehåll, avgörs ärendet av domstol och utlåtande inbegärs av socialnämnden.

 

Underhåll

Som föräldrar har ni båda ansvar för försörjningen av ert barn. Den förälder som barnet inte bor hos kan bidra till försörjningen genom att betala ett underhållsbidrag.

Underhållsbidrag är det belopp som ni som föräldrar avtalar om och som baserar sig på era inkomster och utgifter. Ni kan få råd och riktlinjer av barnatillsyningsmannen, som också fastställer avtalet om underhållsbidrag. Vid tvister kan även tingsrätten avgöra underhållsärenden. 
Indexjustering görs varje år. Från 1.1.2017 stiger underhållsbidraget med 0,47%. För mer information se
social- och hälsovårdsministeriets information.

Underhållsstöd  utbetalas och handläggs av Folkpensionsanstalten (FPA)
Underhållstöd beviljas om:

  • den underhållsskyldige har försummat att betala underhållsbidraget
  • faderskapet inte har fastställts
  • underhållsbidrag har fastställts, men till ett lågt belopp p.g.a. bristande betalningsförmåga.

Ansökan om underhållsstöd lämnar du in till FPA. Till ansökan bifogar du avtal om underhåll, eller domstolsutslag i original, och utredning över underhållsbidragsskulden. I dagsläget är fullt underhållsstöd 155,50 euro per barn och per månad.

Frågor riktas till barnatillsyningsman Paulina Eklund

Telefon: 018-431 530 (vardagar kl 9-10)

Läs mer:

Föräldraguide - Information och stöd för barnfamiljer i skilsmässa

FPAs information om underhållsstöd

Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag för barn

Lagstiftning:

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt

Lag om underhåll för barn

Kontakt

Socialchef
Paulina Eklund
tfn 018-431 530
paulina.eklund[a]finstrom.ax
Telefontid 9.00–10.00

Site by Strax Online, Powered by Lemon