Avträdelsestöd

Avträdelsestödet tryggar lantbruksföretagarens utkomst före ålderspensionen i de fall där företagaren genomför en generationsväxling eller överlåter åkrarna som tillskottsmark.

Avträdelsestödet är avsett för jordbrukare som varaktigt upphör med jordbruksproduktionen före den egentliga pensionsåldern.

 

Jordbrukare

En jordbrukare kan få avträdelsestöd genom att genomföra en generationsväxling så att åkrarna och produktionsbyggnaderna överlåts till en förvärvare som fortsätter med gårdsbruket. En annan möjlighet är en generationsväxlingsliknande försäljning av åkrarna som tillskottsmark till en nära släkting. Utarrendering är dock inte längre möjligt.

 

Förhandsbeslut

För att kunna få avträdelsestöd måste man alltid först ansöka om ett förhandsbeslut utifrån ett utkast till överlåtelsehandling.Ansökan kan göras 2 år innan sökanden når den egentliga avträdelseålder som fordras.  Förhandsbeslutet är i kraft 12 månader.

 

Ansökan

Du kan ansöka om avträdelsestöd hos LPA-ombudsmannen. Ytterligare information ger även LPA, tfn 020 630 0500 (växel).

Närmare information: Pensionsskydd/Avtradelsestod

 

Site by Strax Online, Powered by Lemon