Utkomststöd

Om dina eller din familjs inkomster inte räcker till de dagliga utgifterna kan du ansöka om utkomststöd på socialkansliet. Utkomststödet är avsett att vara ett tillfälligt ekonomiskt stöd, då inkomster i form av lön, pension, sjukdagpenning eller arbetslöshetsersättning inte är tillräckliga.

Rätten till utkomststöd för kommunens invånare är reglerad i lag och tryggar en minimiinkomst. Samtidigt försöker man tillsammans med socialarbetaren finna lösningar för att förbättra den ekonomiska situationen.

Utkomststödet består av:

  • en fast grunddel, som är avsedd för matkostnader och andra regelbundna utgifter, såsom kläder, telefon, tidningar, bilkostnader. Grunddelens storlek beror på familjens storlek.
  • en tilläggsdel för boendekostnader och hälsovårdsutgifter

Utkomststödet beräknas så att man räknar ihop alla utgifter, som kan beaktas och från den summan avdras de inkomster som står till förfogande. Skillnaden är den summa som kan beviljas sökanden.

Grunddelarna är följande:

Ensamförsörjare
506,66€
Makar och samboende

(2x430,66)=861,32€

Person som fyllt 17 år och
bor hos föräldrar/förälder
369,85€
Barn 10-16 år 
354,67€
Barn under 10 år 334,39€

 


Vid första besöket bör du ha med dig:

  • intyg över nettoinkomster för de senaste två månaderna
  • kontoutdrag över den senaste månaden
  • hyreskontrakt eller intyg över räntor på bostadslån
  • beslut om bostadsbidrag
  • räkningar, som du anhåller om utkomststöd för
  • andra intyg som har betydelse för din ekonomiska situation t.ex sjukintyg eller intyg över att du är arbetslös/inskriven på AMS


Om du behöver stöd i att på ett bättre sätt hantera din ekonomi, kan du vända dig till Folkhälsans ekonomiska rådgivning, Styrmansgatan, Mariehamn.

Kontakt

Socialhandledare
Maria Gröndahl
tfn 018-431 532
maria.grondahl[a]finstrom.ax
Telefontid 9.00-10.00

Site by Strax Online, Powered by Lemon